Thông tin cơ bản

Nhập văn bản

Bố cục bàn phím

Bàn phím sẽ hiển thị để bạn nhập văn bản để gửi tin nhắn, tạo bản ghi nhớ và nhiều hơn thế nữa.

Một số ngôn ngữ không được hỗ trợ khi nhập văn bản. Để nhập văn bản, bạn phải thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

Nhập chữ in hoa. Để viết hoa toàn bộ, chạm hai lần.

Nhập dấu câu.

Thay đổi cài đặt bàn phím.

Xóa ký tự ở trước.

Xuống dòng tiếp theo.

Chèn khoảng cách.

Thay đổi ngôn ngữ nhập

Chạm vào Thêm ngôn ngữ nhập, sau đó chọn các ngôn ngữ để sử dụng. Nếu bạn chọn từ hai ngôn ngữ trở lên, bạn có thể thay đổi giữa các ngôn ngữ nhập bằng cách vuốt sang trái hoặc phải trên phím khoảng cách.

Thay đổi bố cục bàn phím

Chạm vào , chọn một ngôn ngữ tại Ngôn ngữ nhập, sau đó chọn một kiểu bàn phím để dùng.

Trên Bàn phím 3x4, một phím sẽ có ba hoặc bốn ký tự. Để nhập một ký tự, chạm vào phím tương ứng nhiều lần cho đến khi ký tự mong muốn xuất hiện.

33