Ứng dụng

Chuyển động chậm

Quay video để xem video đó trong chuyển động chậm. Bạn có thể xác định các phần trong video để phát trong chuyển động chậm.

Khoảng thời gian lấy nét có thể ngắn hơn khi sử dụng chế độ này.

1

2

3

4

5

Trên màn hình xem trước, chạm vào CHẾ ĐỘ Chuyển động chậm.

Chạm vào để bắt đầu quay.

Khi đã hoàn tất quay, chạm vào để dừng lại.

Trên màn hình xem trước, chạm vào ảnh thu nhỏ xem trước.

Chạm vào .

Video sẽ bắt đầu phát với phần chuyển động chậm được cài đặt ngẫu nhiên.

Sửa các phần chuyển động chậm

1

2

Trên màn hình xem trước, chạm vào ảnh thu nhỏ xem trước.

Chạm vào .

Video sẽ bắt đầu phát với phần chuyển động chậm được cài đặt ngẫu nhiên.

3

4

Chạm vào để tạm dừng phát lại.

Kéo dấu ngoặc vuông bắt đầu và dấu ngoặc vuông kết thúc tới điểm mong muốn để cắt các đoạn trong video.

69