Thông tin cơ bản

Kết nối với TV

Giới thiệu

Đăng ký TV với thiết bị của bạn để dễ dàng chia sẻ nội dung giữa hai thiết bị.

Tính năng này tương thích với các Samsung Smart TV ra mắt năm 2015 trở về sau,

những loại TV này hỗ trợ tính năng Bluetooth năng lượng thấp (Bluetooth Low Energy (BLE)).

Một số file có thể được tải về trong khi phát, tùy thuộc vào kết nối mạng.

Đăng ký TV

Đăng ký TV với thiết bị của bạn. Sau khi bạn đăng ký TV, bạn có thể dễ dàng chia sẻ màn hình giữa thiết bị và TV và sử dụng tính năng đọc tin vắn trên TV.

1

2

3

Bật TV và đặt thiết bị của bạn gần TV.

Mở bảng thông báo và chạm vào Kết nối nhanh.

Chọn TV và chạm vào Đăng ký TV.

Chia sẻ màn hình

Bạn có thể chia sẻ màn hình thiết bị của bạn lên TV hoặc ngược lại.

Chia sẻ màn hình thiết bị của bạn lên TV

Khi thiết bị của bạn nhận diện TV đã đăng ký trong khi bạn đang xem một video, biểu tượng

sẽ xuất hiện trên thiết bị. Chạm vào biểu tượng để phát video từ thiết bị của bạn lên TV.

Nếu TV đã tắt và đã được đăng ký với Kết nối nhanh, TV sẽ tự động bật và màn hình thiết bị của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình TV.

Tính năng này chỉ được hỗ trợ bởi ứng dụng trình phát video mặc định.

45