Phụ lục

Hỗ trợ

Thông tin về Hỗ trợ

Cải tiến khả năng truy cập bằng các tính năng giúp thiết bị dễ sử dụng hơn cho người dùng bị suy giảm thị lực, thính lực và sự khéo léo.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ.

Sử dụng phím Trang chính để mở các menu hỗ trợ

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Truy cập trực tiếp, rồi chạm vào công tắc để bật. Sau đó, chọn một menu hỗ trợ để mở khi bạn nhấn nhanh phím Trang chính ba lần.

Bạn có thể truy cập vào các menu hỗ trợ sau đây.

Hỗ trợ

Voice Assistant

Công tắc đa năng

Cưa sô phong đai

Màu âm bản

Trăng đen

Điều chỉnh màu săc

Kiểm soát tương tác

125