Ứng dụng

S Voice

Giới thiệu

Thực hiện các nhiệm vụ khác nhau chỉ bằng cách nói.

Cài đặt lệnh mở khóa

Bạn có thể chạy S Voice bằng lệnh mở khóa riêng của bạn.

Khi chạy S Voice lần đầu tiên, chạm vào START và cài đặt lệnh mở khóa riêng của bạn.

Để thay đổi lệnh mở khóa, mở màn hình Ứng dụng và chạm vào S Voice. Sau đó chạm vào

Voice wake-up Change wake-up command START và làm theo chỉ dẫn trên màn hình.

Cài đặt thiết bị để mở S Voice bằng cách sử dụng lệnh mở khóa trong khi thiết bị đang khóa, chạm vào và chạm vào công tắc Wake up in secured lock để kích hoạt chức năng này.

Sử dụng S Voice

1 Nói lệnh mở khóa đã đặt trước.

Hoặc, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào S Voice.

Khi S Voice được khởi động, thiết bị bắt đầu nhận dạng giọng nói.

Ứng dụng này có thể không có sẵn tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Thiết lập S Voice Xem ví dụ về khẩu lệnh.

85