Phụ lục

Trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi

Thay đổi phương pháp trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Trả lời và kết thúc cuộc gọi. Chọn phương thức mong muốn.

Sử dụng chế độ một chạm

Khi có âm thanh báo hay có cuộc gọi đến, chạm vào phím để dừng âm thanh hoặc trả lời cuộc gọi thay vì kéo phím.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ, rồi chạm vào công tắc Chế độ một chạm để bật.

Quản lý các cài đặt hỗ trợ

Lưu cài đặt hỗ trợ trong một file

Xuất cài đặt hỗ trợ hiện thời trong một file.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Quản lý trợ năng Nhập/Xuấ́t

Xuấ́t vao File của ban.Nhập một file cài đặt hỗ trợ

Nhập một file cài đặt hỗ trợ và cập nhật các cài đặt hiện thời.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Quản lý trợ năng Nhập/Xuấ́t

Nhập từ File của ban. Chọn một file để nhập và chạm vào H.TẤT. Các cài đặt hỗ trợ sẽ được cập nhật theo file đã nhập.

Chia sẻ các file cài đặt hỗ trợ

Chia sẻ các file cài đặt hỗ trợ với người khác qua email, Wi-Fi Direct, Bluetooth và nhiều ứng dụng khác.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Quản lý trợ năng Chia sẻ qua. Sau đó chọn các file hỗ trợ và chạm vào H.TẤT. Chọn một phương pháp chia sẻ và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để chia sẻ các file.

139