Thông tin cơ bản

3

4

Tháo thẻ SIM hoặc USIM.

Các mẫu máy một SIM:

Các mẫu máy hai SIM:

Gắn khay thẻ SIM trở lại vào khe cắm khay thẻ SIM.

Sử dụng các thẻ SIM hoặc USIM kép (các mẫu máy hai SIM)

Nếu bạn gắn hai thẻ SIM hoặc USIM, bạn có thể có hai số điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ cho một thiết bị.

Kích hoạt thẻ SIM hoặc USIM

Trên màn hình Chờ, chạm vào Ứng dụng Cài đặt Quản lý SIM. Chọn một thẻ SIM hoặc USIM và sau đó chạm vào công tắc để bật.

11