Cài đặt

Sử dụng điểm truy cập di động

Sử dụng thiết bị của bạn như một điểm truy cập di động để chia sẻ kết nối dữ liệu di động trên thiết bị của bạn với các thiết bị khác.

1

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Điểm truy cập di đông và Chia sẻ kêt nôi internet

 

Điểm truy cập di động.

2

Chạm vào công tắc để bật.

 

Biểu tượng xuất hiện trên thanh trạng thái. Các thiết bị khác có thể tìm thấy thiết bị của

 

bạn trong danh sách mạng Wi-Fi.

Để cài đặt một mật mã cho điểm truy cập di động, chạm vào NHIÊU HƠN Cấ́u hình Điểm truy cập di động và chọn mức độ bảo mật. Sau đó, nhập mật mã và chạm vào LƯU.

3

4

Trên màn hình thiết bị, tìm kiếm và chọn thiết bị của bạn từ danh sách mạng Wi-Fi.

Trên thiết bị đã kết nối, sử dụng dữ liệu di động của thiết bị để truy cập mạng Internet.

Sử dụng dữ liệu

Theo dõi số lượng dữ liệu đã sử dụng và tùy chỉnh các cài đặt giới hạn. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Sử dụng dữ liệu.

Dữ liệu di động: Cài đặt thiết bị để sử dụng các kết nối dữ liệu trên bất kỳ mạng di động nào.

Đặt giới hạn dữ liệu di động: Thiết lập giới hạn sử dụng dữ liệu di động.

Để thay đổi ngày đặt lại thời gian theo dõi hàng tháng, chạm vào Đổi chu kỳ.

Giới hạn sử dụng dữ liệu

1 Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Sử dụng dữ liệu, rồi chạm vào công tắc Đặt giới hạn dữ liệu di động để bật.

2

3

Kéo thanh điều chỉnh giới hạn lên trên hoặc xuống dưới để cài đặt giới hạn.

Kéo thanh điều chỉnh giới hạn lên trên hoặc xuống dưới để cài đặt mức cảnh báo sử dụng dữ liệu.

Thiết bị sẽ cảnh báo bạn khi đạt tới mức cảnh báo.

103