Cài đặt

Gửi dữ liệu

Cho phép trao đổi dữ liệu khi anten NFC trên thiết bị của bạn chạm vào anten NFC trên thiết bị kia.

1 Trên màn hình Cài đặt, chạm vào NFC và thanh toán NFC, rồi chạm vào công tắc để bật.

2

3

Chạm vào Android Beam và chạm vào công tắc để bật.

Chọn một mục và chạm vào anten NFC của thiết bị khác với anten NFC trên thiết bị của bạn.

4 Khi Chạm để truyền. xuất hiện trên màn hình, chạm vào màn hình thiết bị của bạn để gửi đi một mục.

Nếu cả hai thiết bị gửi dữ liệu đồng thời, việc truyền file có thể không thành công.

106