Thông tin cơ bản

Mật mã

Mật mã bao gồm cả số và chữ. Nhập ít nhất bốn ký tự gồm số và chữ sau đó nhập lại mật mã để xác nhận.

Dấu vân tay

Đăng ký các vân tay của bạn để mở khóa màn hình. Tham khảo Nhận diện Vân tay để biết thêm thông tin.

Bảng thông báo

Sử dụng bảng thông báo

Khi bạn nhận được các thông báo mới, như các tin nhắn hoặc các cuộc gọi nhỡ, các biểu tượng chỉ báo xuất hiện trên thanh trạng thái. Để xem thêm thông tin chi tiết về các biểu tượng, mở bảng thông báo và xem chi tiết.

Để mở bảng thông báo, kéo thanh trạng thái xuống phía dưới. Để đóng bảng thông báo, vuốt lên trên màn hình.

29