Thông tin cơ bản

Tạo thư mục

1

2

Trên màn hình chờ, chạm và giữ một ứng dụng và kéo lên trên một ứng dụng khác.

Thả ứng dụng đó khi khung thư mục xuất hiện quanh ứng dụng. Một thư mục mới chứa các ứng dụng đã chọn sẽ được tạo.

3 Chạm vào Nhập tên thư mục và nhập tên thư mục. Để thay đổi màu thư mục, chạm vào .

Để thêm các ứng dụng vào thư mục, chạm và giữ một ứng dụng khác và sau đó kéo ứng dụng đó đến thư mục.

Quản lý trang

Trên màn hình chờ, chạm và giữ một vị trí trống để thêm, di chuyển hoặc xóa một trang. Để thêm một trang, vuốt sang trái, sau đó chạm vào .

Để di chuyển một trang, chạm và giữ phần xem trước trang, sau đó kéo nó đến vị trí mới.

Để xóa một trang, chạm và giữ phần xem trước trang và sau đó kéo nó đến Xóa ở đầu màn hình.

Để cài đặt một trang thành trang chính, chạm vào .

24