Ứng dụng

Email

Thiết lập tài khoản email

Thiết lập tài khoản email khi mở Email lần đầu tiên.

1

2

Chạm vào Email trên màn hình Ứng dụng.

Nhập địa chỉ email và mật mã, sau đó chạm vào TIẾP TUC.

Để đăng ký thủ công một tài khoản email công ty, chạm vào CÀI ĐẶT THỦ CÔNG.

3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành cài đặt.

Để thiết lập tài khoản email khác, chạm vào NHIỀU HƠN Cài đặt Thêm tài khoản.

Nếu bạn có nhiều tài khoản email, bạn có thể đặt một tài khoản làm tài khoản mặc định. Chạm vào NHIỀU HƠN Cài đặt NHIỀU HƠN Đặt tài khoản mặc định.

Gửi email

1

2

3

Chạm vào để soạn một email.

Thêm người nhận và nhập nội dung email.

Chạm vào GỬI để gửi mail.

Đọc email

Trong danh sách email, chạm vào một email để đọc.

59