Ứng dụng

Ghi âm

Giới thiệu

Sử dụng các chế độ ghi khác nhau cho các tình huống khác nhau, như trong buổi phỏng vấn. Thiết bị có thể chuyển giọng nói của bạn thành văn bản và phân biệt giữa các nguồn âm thanh.

Ghi lại ghi nhớ thoại

1

2

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Tools Ghi âm.

Chạm vào để bắt đầu ghi. Nói vào micro. Chạm vào Tạm dừng để tạm dừng ghi âm.

Trong khi ghi một ghi nhớ thoại, chạm vào Đánh dấ́u để đánh dấu.

Thay đổi chế độ ghi.

Bắt đầu ghi âm.

3 Chạm vào để hoàn tất ghi âm.

89