Cài đặt

Ngôn ngữ và bàn phím

Thay đổi cài đặt để nhập văn bản. Một số tùy chọn có thể không có sẵn tùy thuộc vào ngôn ngữ đã chọn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Ngôn ngữ và bàn phím.

Ngôn ngữ: Chọn ngôn ngữ hiển thị cho tất cả các menu và ứng dụng.

Bàn phím mặc định: Chọn loại bàn phím mặc định để nhập văn bản.

Bàn phím Samsung: Thay đổi cài đặt bàn phím Samsung.

Nhâp giong noi cua Google: Thay đổi cài đặt nhập vào thoại.

Nhập băng giong noi: Chọn một dịch vụ nhập vào thoại mặc định. Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt cho từng dịch vụ.

Tùy chọn văn bản sang giọng nói: Thay đổi cài đặt văn bản sang giọng nói.

Tốc độ con tro: Điều chỉnh tốc độ con trỏ chuột hoặc trackpad kết nối với thiết bị của bạn.

Pin

Xem thông tin lượng pin và thay đổi tùy chọn tiết kiệm pin. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Pin.

Thời gian sử dụng còn lại cho biết thời gian còn lại trước khi pin cạn. Thời gian còn lại có thể khác nhau tùy theo cài đặt thiết bị của bạn và các điều kiện hoạt động.

TIÊU THU PIN: Xem mức pin tiêu hao bởi thiết bị.

Chế độ tiết kiệm pin: Bật chế độ tiết kiệm pin và thay đổi cài đặt của chế độ tiết kiệm pin. Tham khảo Chế độ tiết kiệm pin để biết thêm thông tin.

Chế độ siêu tiết kiệm pin: Kéo dài thời gian chờ và giảm tiêu thụ pin bằng cách hiển thị một bố cục đơn giản hơn và cho phép giới hạn truy cập vào một ứng dụng. Tham khảo Chế độ siêu tiết kiệm pin để biết thêm thông tin.

Hiển thị pin trên thanh trạng thái: Đặt thiết bị để hiển thị lượng pin còn lại.

122