Ứng dụng

5 Kéo để chọn vùng của video sẽ được phát trong chuyển động chậm.

Để đặt đoạn chuyển động chậm chính xác hơn, chạm và giữ rồi sau đó kéo ngón tay sang trái hoặc phải để di chuyển qua đoạn theo từng khung.

Ch￿ đ￿ chuy￿n đ￿ng ch￿m

6

7

8

Chạm vào đoạn chuyển động chậm và sử dụng các tùy chọn sau:

Tốc độ: Thay đổi tốc độ phát lại của đoạn được chọn.

Tach: Chia đoạn thành hai phần.

Xóa: Xóa đoạn.

Chạm vào để xem trước video.

Chạm vào XUẤT để lưu video.

Chuyển động nhanh

Quay video để xem video đó trong chuyển động nhanh. Bạn có thể xác định các phần trong video để phát trong chuyển động nhanh.

1

2

3

Khoảng thời gian lấy nét có thể ngắn hơn khi sử dụng chế độ này.

Trên màn hình xem trước, chạm vào CHẾ ĐỘ Chuyển động nhanh.

Chạm vào để bắt đầu quay.

Khi đã hoàn tất quay, chạm vào để dừng lại.

70