Ứng dụng

Đồng hồ

Giới thiệu

Đặt chuông báo, kiểm tra giờ hiện tại tại nhiều thành phố trên thế giới, giờ và sự kiện hoặc đặt một khoảng thời gian cụ thể.

Chuông báo

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Đồng hồ Chuông báo.

Cài đặt chuông báo

Cài đặt thời gian báo thức và chạm vào LƯU.

Để mở bàn phím để nhập thời gian chuông báo, chạm vào BÀN PHÍM.

Để cài đặt chuông báo với các tùy chọn chuông báo khác nhau, chạm vào TÙY CHỌN, đặt tùy chọn chuông báo rồi chạm vào LƯU.

Để bật hoặc tắt chuông báo, chạm vào biểu tượng đồng hồ gần chuông báo trong danh sách chuông báo.

Ngừng chuông báo

Chạm vào BỎ QUA để dừng chuông báo. Nếu trước đây bạn đã bật tùy chọn báo lại, chạm vào TAM DỪNG để nhắc lại chuông báo sau một khoảng thời gian nhất định.

Xóa chuông báo

Chạm vào trên một chuông báo trong danh sách chuông báo.

93