Thông tin cơ bản

Chế độ xem chia đôi màn hình

1

2

Chạm vào để mở các ứng dụng được sử dụng gần đây.

Vuốt lên hoặc xuống và chạm vào trên một cửa sổ ứng dụng gần đây. Ứng dụng đã chọn sẽ khởi động trong cửa sổ bên trên.

3 Chọn ứng dụng khác để khởi chạy.

Bạn cũng có thể bật chế độ xem chia đôi màn hình bằng cách chạm vào và giữ .

37