Cài đặt

Quản lý thẻ SIM (các mẫu máy hai SIM)

Kích hoạt thẻ SIM hoặc USIM của bạn và tùy chỉnh cài đặt thẻ SIM. Tham khảo Sử dụng các thẻ SIM hoặc USIM kép (các mẫu máy hai SIM) để biết thêm thông tin.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Quản lý thẻ SIM.

Cuộc gọi thoại: Chọn thẻ SIM hoặc USIM cho các cuộc gọi thoại.

Mạng dịch vụ dữ liệu: Chọn thẻ SIM hoặc USIM cho dịch vụ dữ liệu.

Luôn bật chế độ SIM kép: Đặt thiết bị để cho phép cuộc gọi đến từ thẻ SIM hoặc USIM khác trong suốt thời gian nghe gọi.

Khi tính năng này được kích hoạt, bạn có thể phải chịu phí bổ sung cho chuyển tiếp cuộc gọi phụ thuộc vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Các mạng di động

Cấu hình cài đặt mạng di động của bạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Các mạng di động.

Chuyển vùng dữ liệu: Cài đặt thiết bị để sử dụng các kết nối dữ liệu khi bạn đang chuyển vùng dữ liệu.

Điểm truy cập: Cài đặt tên điểm truy cập (APN).

Chế độ mạng (các mẫu máy một SIM): Chọn loại mạng.

Chế độ mạng SIM 1 / Chế độ mạng SIM 2 (các mẫu máy hai SIM): Chọn loại mạng.

Nhà cung cấ́p mạng: Tìm kiếm mạng hoạt động và đăng ký mạng thủ công.

NFC và thanh toán

Giới thiệu

Thiết bị của bạn cho phép bạn đọc được các tag bằng công nghệ giao tiếp tầm ngắn (NFC) có chứa thông tin về sản phẩm. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để thực hiện thanh toán và mua vé đi lại hoặc các sự kiện sau khi tải về các ứng dụng yêu cầu.

Thiết bị có chứa anten NFC gắn trong. Sử dụng thiết bị cẩn thận để tránh làm hỏng anten NFC.

104