Cài đặt

Đăng ký vân tay

1 Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Màn hình khóa va bảo mật Dấu vân tay Thêm vân tay.

2

3

Đặt ngón tay của bạn trên phím Trang chính.

Sau khi thiết bị nhận dạng ngón tay bạn, hãy nhấc ngón tay lên và đặt lại vào phím Trang chính.

Lặp lại thao tác này bằng cách di chuyển ngón tay lên trên hoặc xuống dưới cho đến khi vân tay được đăng ký.

4

Khi màn hình xuất hiện yêu cầu đăng ký một mật mã dự phòng, nhập mật mã dự phòng

 

rồi chạm vào TIẾP TỤC.

5

Nhập lại mật mã dự phòng để xác nhận và chạm vào OK.

 

Bạn có thể sử dụng mật mã dự phòng thay vì quét vân tay của mình.

6

Khi cửa sổ pop-up khóa bằng vân tay xuất hiện, chạm vào OK. Bạn có thể sử dụng vân tay

 

của mình để mở khóa màn hình.

Xóa vân tay

Bạn có thể xóa vân tay đã đăng ký của bạn bằng trình quản lý vân tay.

1

2

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Màn hình khóa va bảo mật Dấu vân tay.

Quét một vân tay đã đăng ký hoặc chạm vào Mật ma dư phòng và nhập mật mã dự phòng.

3

4

Chạm vào SỬA.

Chạm vào vân tay để xóa và chạm vào NHIỀU HƠN XÓA.

114