Cài đặt

Sử dụng vân tay để đăng nhập vào tài khoản

Bạn có thể sử dụng các vân tay của mình để đăng nhập vào các trang web có hỗ trợ lưu mật mã.

1

2

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Màn hình khóa va bảo mật Dấu vân tay.

Quét một vân tay đã đăng ký hoặc chạm vào Mật ma dư phòng và nhập mật mã dự phòng.

3

4

5

6

Chạm vào công tắc Đăng nhập web để bật.

Mở trang web bạn muốn đăng nhập vào sử dụng vân tay.

Nhập tên người dùng và mật mã sau đó chạm vào phím đăng nhập của trang web.

Chạm vào Đăng nhập bằng vân tay của bạn và chạm vào NHỚ.

Bạn có thể sử dụng vân tay của bạn để xác thực tài khoản và mật mã đăng nhập trang web của bạn.

Riêng tư va an toàn

Giới thiệu

Thay đổi cài đặt để giữ bảo mật và an toàn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Riêng tư va an toàn.

Vị trí: Thay đổi các cài đặt cho quyền truy cập thông tin vị trí.

Chế độ Riêng tư: Bật chế độ riêng tư không cho người khác truy cập vào nội dung cá nhân của bạn. Tham khảo Chế độ Riêng tư để biết thêm thông tin.

Báo cáo thông tin chẩn đoán: Cài đặt thiết bị để tự động gửi chẩn đoán và thông tin sử dụng của thiết bị tới Samsung.

Gửi tin nhắn SOS: Cài đặt thiết bị để gửi các tin nhắn trợ giúp bằng cách nhấn phím Nguôn ba lần. Bạn cũng có thể gửi các bản ghi âm thanh cùng với tin nhắn tới người nhận. Tham khảo Gửi tin nhắn SOS để biết thêm thông tin.

116