Cài đặt

Gửi tin nhắn SOS

Trong trường hợp khẩn cấp, nhấn nhanh phím nguồn ba lần. Thiết bị sẽ gửi tin nhắn tới các danh bạ ưu tiên của bạn. Các tin nhắn sẽ bao gồm thông tin vị trí của bạn.

1

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Riêng tư va an toàn Gửi tin nhắn SOS, sau đó chạm

 

vào công tắc để bật.

2

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm danh bạ ưu tiên nếu bạn chưa thực hiện

 

xong việc này.

Để gửi tin nhắn trợ giúp có ghi âm hoặc ảnh, chạm vào công tắc Đính kè̀m ban ghi âm hoặc Đính kè̀m ảnh để bật.

Tính năng Đính kè̀m ảnh có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Thêm các danh bạ ưu tiên

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Riêng tư va an toàn Gửi tin nhắn SOS Gửi tin nhắn đến THÊM. Chạm vào Tạo danh bạ và nhập các thông tin danh bạ hoặc chạm vào Chọn từ danh bạ để thêm một danh bạ đã có thành danh bạ ưu tiên.

Chế độ Đơn giản

Chế độ đơn giản cung cấp cho người dùng trải nghiệm dễ dàng hơn bằng cách sử dụng bố cục đơn giản hơn và các biểu tượng lớn hơn trên màn hình chờ.

Chuyển sang chế độ đơn giản

1

2

3

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Chế độ Đơn giản Chế độ Đơn giản.

Chọn các ứng dụng dưới Cac ưng dụng đơn giản để sử dụng bố cục đơn giản hơn.

Chạm vào HOÀN TẤT.

119