Thông tin cơ bản

Sử dụng các tùy chọn bổ sung

Khi bạn sử dụng các ứng dụng trong chế độ xem chia đôi màn hình, chọn cửa sổ ứng dụng và chạm vào vòng tròn giữa các cửa sổ ứng dụng để truy cập các tùy chọn sau:

: Chuyển vị trí giữa các sổ ứng dụng.

: Kéo và thả đoạn văn bản hoặc các hình ảnh đã được sao chép từ một cửa sổ sang một cửa sổ khác. Chạm và giữ một mục trong cửa sổ được chọn và kéo đến một vị trí ở một cửa sổ khác.

Một số ứng dụng có thể không hỗ trợ tính năng này.

38