Thông tin cơ bản

Màn hình khóa

Nhấn phím nguồn sẽ làm tắt màn hình và khóa thiết bị. Đồng thời, màn hình sẽ tắt và tự động khóa nếu thiết bị không được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

Để mở khóa màn hình, nhấn phím nguồn hoặc phím Trang chính và vuốt theo bất cứ hướng nào.

Bạn có thể thay đổi cách bạn khóa màn hình để ngăn người khác truy cập vào các thông tin cá nhân của bạn.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Màn hình khóa va bảo mật Kiêu khóa màn hình và chọn phương pháp khóa màn hình. Thiết bị yêu cầu phải có mã mở khóa bất cứ khi nào mở khóa.

Nếu quên mã mở khóa, hãy mang thiết bị đến Trung tâm bảo hành của Samsung để cài đặt lại.

Mẫu hình

Vẽ một mẫu hình bằng cách nối bốn điểm hoặc nhiều hơn sau đó vẽ lại mẫu hình đó để xác nhận. Cài đặt mã PIN dự phòng để mở khóa màn hình khi bạn quên mẫu hình.

PIN

PIN chỉ bao gồm các chữ số. Nhập ít nhất bốn chữ số sau đó nhập lại mật mã để xác nhận.

28