Ứng dụng

3

4

5

6

7

Để thay đổi tên kênh, chạm vào tên mặc định dưới Phát sóng trực tiếp và nhập tên mới.

Để cài đặt phát sóng công khai hoặc riêng tư, chạm vào Cài đặt Riêng tư.

Chạm vào Mời rồi chọn danh bạ.

Khi bắt đầu buổi phát sóng, liên kết video sẽ được gửi tới các danh bạ được chọn qua tin nhắn. Các danh bạ được chọn có thể xem buổi phát sóng bằng cách chạm vào liên kết.

Chạm vào để bắt đầu phát sóng.

Để mời thêm người trong buổi phát sóng, chạm vào Chia sẻ và chọn phương pháp chia sẻ. Khi bạn đang mời mọi người, buổi phát sóng sẽ tạm dừng. Để bắt đầu ghi tiếp, chạm vào TIẾP TỤC.

Chạm vào để kết thúc buổi phát sóng.

Buổi phát sóng sẽ được tự động cập nhật trên YouTube. Để chia sẻ liên kết với bạn bè, chạm vào CHIA SẺ.

Xem buổi phát sóng trực tiếp

Các danh bạ được mời có thể xem buổi phát sóng bằng cách chạm vào liên kết video mà họ nhận được. Đối với các buổi phát sóng công khai, người xem có thể tìm tên kênh của bạn trên YouTube.

Trong buổi phát sóng của bạn, người xem có thể thích hoặc không thích.

68