Ứng dụng

3 Để tắt âm các nguồn âm thanh nhất định, chạm vào cho hướng tương ứng mà âm thanh sẽ được tắt âm.

Biểu tượng sẽ thay đổi thành và âm thanh sẽ bị tắt.

Đã tắt tiếng nguồn âm thanh

Đã bỏ tắt tiếng nguồn âm thanh

File của ban

Truy cập và quản lý các file khác nhau được lưu trên thiết bị hoặc các vị trí khác, chẳng hạn như các dịch vụ kho lưu trữ cloud.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Tools File của ban.

Thể loại: Xem file theo thể loại.

Bộ nhớ trong: Xem các file được lưu trong thiết bị.

Bộ nhớ cloud: Xem các file được lưu trong dịch vụ kho lưu trữ cloud.

SỬ DỤNG BỘ NHỚ: Xem thông tin bộ nhớ của thiết bị.

Để tìm file hoặc thư mục, chạm vào TÌM KIẾM.

91