Cài đặt

3 Chạm vào KẾT NỐI.

Sau khi thiết bị kết nối với mạng Wi-Fi, thiết bị sẽ kết nối lại với mạng đó mỗi lần mạng này khả dụng mà không yêu cầu mật mã. Để tránh việc thiết bị tự động kết nối mạng, chọn mạng từ danh sách mạng và chạm vào QUÊN.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kết nối các thiết bị thông qua mạng Wi-Fi mà không cần phải có điểm truy cập.

1

2

3

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Wi-Fi, rồi chạm vào công tắc để bật.

Chạm vào Wi-Fi Direct.

Các thiết bị được phát hiện sẽ hiện lên trong danh sách.

Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không có trong danh sách, hãy yêu cầu thiết bị đó bật tính năng Wi-Fi Direct của nó.

Chọn một thiết bị để kết nối.

Thiết bị sẽ được kết nối khi thiết bị khác chấp nhận yêu cầu kết nối Wi-Fi Direct.

Gửi và nhận dữ liệu

Bạn có thể chia sẻ dữ liệu, như các danh bạ hay file media với các thiết bị khác. Các hành động sau đây là một ví dụ để gửi một hình ảnh tới thiết bị khác.

1

2

3

Chạm vào Bộ sưu tập trên màn hình Ứng dụng.

Chọn một ảnh.

Chạm vào Chia sẻ Wi-Fi Direct, sau đó chọn một thiết bị để truyền ảnh tới, rồi chạm vào CHIA SẺ.

4 Chấp nhận yêu cầu kết nối Wi-Fi Direct trên thiết bị kia.

Nếu thiết bị đó đã được kết nối, hình ảnh sẽ được gửi sang thiết bị kia mà không cần thủ tục yêu cầu kết nối.

99