Ứng dụng

Lấ́y nét chọn lọc

Sử dụng hiệu ứng xóa nền để khiến các đối tượng cụ thể nổi bật hơn trong một ảnh.

1

2

3

4

5

6

Trên màn hình xem trước, chạm vào CHẾ ĐỘ Lấ́y nét chọn lọc.

Chạm vào hình ảnh trên màn hình xem trước ở nơi máy ảnh sẽ lấy nét.

Chạm vào để chụp ảnh.

Chạm vào ảnh thu nhỏ xem trước.

Chạm vào và chọn một trong các tùy chọn sau đây:

Lấ́y nét gần: Làm nổi bật đối tượng và làm mờ nền xung quanh đối tượng.

Lấ́y nét xa: Làm mờ đối tượng và làm nổi bật nền xung quanh đối tượng.

Lấ́y nét lia: Làm nổi bật đối tượng và nền xung quanh đối tượng.

Chạm vào LƯU.

Chúng tôi khuyên bạn nên xác định vị trí các đối tượng trong khoảng 50 cm so với thiết bị. Đặt đối tượng mà bạn muốn lấy nét gần thiết bị.

Khi chụp ảnh, phải đảm bảo tạo đủ khoảng cách giữa đối tượng và nền ảnh. Khoảng cách này phải lớn hơn gấp ba lần khoảng cách giữa thiết bị và đối tượng chụp.

Chất lượng ảnh chụp từ thiết bị có thể bị ảnh hưởng trong những điều kiện sau đây:

Thiết bị hoặc đối tượng đang di chuyển.

Có ánh sáng nền mạnh, mức ánh sáng yếu hoặc bạn đang chụp ảnh trong nhà.

Đối tượng hoặc nền không có họa tiết hoặc có một màu.

66