Phụ lục

Sử dụng menu ngữ cảnh

Khi bạn đang sử dụng Voice Assistant, vuốt ba đầu ngón tay sang trái hoặc phải. Menu ngữ cảnh sẽ xuất hiện và thiết bị sẽ đọc to các tùy chọn. Vuốt ba đầu ngón tay sang trái hoặc phải để cuộn qua các tùy chọn. Khi bạn nghe thấy tùy chọn bạn cần, vuốt lên hoặc xuống để sử dụng tùy chọn đó hoặc điều chỉnh cài đặt cho tùy chọn đó. Ví dụ: khi bạn nghe thấy Âm lượng thiêt bi, bạn có thể điều chỉnh âm lượng bằng cách vuốt lên hoặc xuống.

Thêm nhãn hình ảnh

Bạn có thể chỉ định nhãn cho các hình ảnh trên màn hình. Thiết bị đọc to các nhãn khi các hình ảnh đã được chọn. Thêm nhãn cho hình ảnh chưa có nhãn bằng cách chạm ba đầu ngón tay vào màn hình hai lần và giữ.

Cấ́u hình các cài đặt Voice Assistant

Cấu hình cài đặt cho Voice Assistant để sử dụng thuận tiện.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Nhìn Voice Assistant CÀI ĐẶT.

Âm lượng nói: Chọn mức âm lượng cho phản hồi thoại.

Tốc độ nói: Chọn tốc độ cho phản hồi thoại.

Thay đổi âm vưc: Đặt thiết bị để đọc to văn bản với cao độ đã thay đổi khi đang sử dụng bàn phím.

Phản hồi bàn phím: Đặt thiết bị đọc to phím dưới ngón tay bạn khi bạn đang sử dụng bàn phím.

Nói khi màn hình tắt: Đặt thiết bị để đọc thông báo lên khi màn hình tắt.

Sư dung cảm biến tiêm cân: Cài đặt thiết bị để dừng phản hồi thoại khi bạn đặt tay lên cảm biến ở phía trên thiết bị.

Lắc để tiêp tục đoc: Cài đặt thiết bị để đọc lên văn bản hiển thị trên màn hình khi bạn lắc thiết bị. Bạn có thể chọn từ các tốc độ lắc khác nhau.

128