Ứng dụng

Danh bạ

Giới thiệu

Tạo danh bạ mới hoặc quản lý danh bạ trên thiết bị.

Thêm danh bạ

Tạo danh bạ thủ công

1

2

3

Chạm vào Danh bạ trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào và chọn vị trí lưu.

Nhập thông tin danh bạ.

: Thêm ảnh.

/ : Thêm hoặc xóa một mục danh bạ.

4 Chạm vào LƯU.

Để thêm một số điện thoại vào danh bạ từ bàn phím, mở màn hình Ứng dụng và chạm vào Điện thoại. Nếu bàn phím không xuất hiện trên màn hình, chạm vào để mở bàn phím. Nhập số và chạm vào Thêm vào danh bạ.

Để thêm một số điện thoại vào danh bạ từ cuộc gọi hoặc tin nhắn nhận được, mở màn hình Ứng dụng và chạm vào Điện thoại NHẬT KÝ một danh bạ.

Nhập danh bạ

Nhập các danh bạ từ các dịch vụ lưu trữ sang thiết bị của bạn.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Danh bạ NHIỀU HƠN Cài đặt Nhập/Xuấ́t danh bạ NHẬP sau đó chọn một tùy chọn nhập.

54