Thông tin cơ bản

Cập nhật thiết bị

Có thể cập nhật lên phiên bản phần mềm mới nhất cho thiết bị.

Cập nhật bằng giao thức không dây

Có thể trực tiếp cập nhật lên phiên bản phần mềm mới nhất cho thiết bị bằng dịch vụ không dây (FOTA).

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Thông tin thiết bị Cập nhật phần mềm

Cập nhật ngay.

Để tự động kiểm tra các cập nhật sẵn có, chạm vào công tắc Tự động cập nhật để bật. Để tải về cập nhật chỉ khi kết nối Wi-Fi được bật, chạm vào công tắc Chỉ Wi-Fiđể bật.

Cập nhật với Smart Switch

Kết nối thiết bị với máy tính và cập nhật thiết bị lên phiên bản mới nhất.

1 Trên máy tính, hãy truy cập www.samsung.com/smartswitch để tải về và cài đặt Smart Switch.

2

3

4

Trên máy tính, khởi chạy Smart Switch.

Kết nối thiết bị với máy tính bằng dây cáp USB.

Nếu có sẵn bản cập nhật phần mềm, làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật thiết bị.

Đừng tắt máy tính hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi thiết bị đang được cập nhật.

Trong khi cập nhật thiết bị, không kết nối các thiết bị media khác với máy tính. Làm như vậy có thể ảnh hưởng đến quá trình cập nhật. Trước khi cập nhật, ngắt kết nối tất cả các thiết bị media khác khỏi máy tính.

43