Ứng dụng

Máy tính

Thực hiện các phép tính đơn giản hoặc phức tạp. Chạm vào Máy tính trên màn hình Ứng dụng.

Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang để sử dụng máy tính khoa học. Nếu Xoay màn hình bị tắt, chạm vào để hiển thị máy tính khoa học.

Để xem lịch sử tính toán, chạm vào NHÂT KY. Để đóng cửa sổ lịch sử tính toán, chạm vào

BÀN PHÍM.

Để xóa lịch sử, chạm vào NHÂT KÝ XÓA LỊCH SỬ.

Các ứng dụng Google

Google cung cấp các ứng dụng giải trí, mạng xã hội và kinh doanh. Bạn có thể cần một tài khoản Google để truy cập một số ứng dụng. Tham khảo Tài khoản để biết thêm thông tin.

Để xem thêm thông tin về ứng dụng, truy cập menu trợ giúp của mỗi ứng dụng.

Một số ứng dụng có thể không có sẵn hoặc có thể được dán nhãn khác biệt tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chrome

Tìm kiếm thông tin và duyệt trang web.

Gmail

Gửi hoặc nhận email qua dịch vụ Google Mail.

Google+

Chia sẻ tin tức của bạn và theo dõi các cập nhật mà gia đình, bạn bè của bạn và những người khác chia sẻ. Bạn cũng có thể sao lưu ảnh và video và hơn thế nữa.

95