Ứng dụng

2 Chọn một hình ảnh hoặc một video.

 

 

 

 

Các file video hiển thị biểu tượng

trên màn hình xem ở chế độ hình thu nhỏ. Để phát

một video, chạm vào .

 

 

 

 

Di chuyển tới màn hình trước đó.

 

 

 

 

 

 

Các tùy chọn khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ hình ảnh với người khác.

 

 

 

 

Sửa đổi ảnh.

 

 

 

Thêm hình ảnh vào danh sách yêu

 

 

 

 

 

Xóa ảnh.

 

 

 

 

 

 

 

thích.

 

 

Để ẩn hoặc hiển thị các menu, chạm vào màn hình.

Xóa hình ảnh hoặc video

Xóa một hình ảnh hoặc một video

Chọn một hình ảnh hoặc video và chạm vào Xóa ở phía dưới màn hình.

Xóa nhiều hình ảnh hoặc video

1

2

3

Trên màn hình chính Bộ sưu tập, chạm và giữ một ảnh hoặc video để xóa.

Chọn các hình ảnh hoặc video để xóa.

Chạm vào XÓA.

78