Ứng dụng

Tách riêng vùng phơi sáng và vùng lấ́y nét

Nếu đèn sáng ảnh hưởng đến độ tương phản hoặc đối tượng nằm bên ngoài vùng lấy nét tự động, sử dụng tính năng này để đạt được độ phơi sáng phù hợp. Bạn có thể tách vùng phơi sáng và vùng lấy nét và chọn mức độ phơi sáng mà bạn muốn đối với đối tượng.

1 Trên màn hình xem trước, chạm và giữ một vùng để lấy nét. Khung AF/AE sẽ xuất hiện trên vùng lấy nét.

2 Kéo khung AF/AE đến vùng phơi sáng.

Vùng phơi sáng sẽ được tách khỏi vùng lấy nét.

65