Thông tin cơ bản

Màn hình Ứng dụng

Màn hình Ứng dụng hiển thị các biểu tượng dành cho tất cả ứng dụng, bao gồm các ứng dụng mới được cài đặt.

Trên màn hình chờ, chạm vào Ứng dụng để mở màn hình Ứng dụng. Để xem các bảng khác, vuốt sang trái hoặc sang phải.

Di chuyển các mục

Tính năng này có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào SỬA. Chạm và giữ một mục sau đó kéo đến vị trí mới. Để di chuyển mục đó đến một trang mới, kéo đến rìa màn hình.

Tạo thư mục

1

2

Tính năng này có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào SỬA.

Chạm và giữ một ứng dụng sau đó kéo lên trên một ứng dụng khác.

25