Thông tin cơ bản

Chỉ dẫn Flipboard

Xem các bài viết mới nhất trong nhiều danh mục khác nhau. Bạn có thể hẹn ngày cho tin tức mà bạn quan tâm bằng cách sử dụng tính năng này.

Trên màn hình Chờ, vuốt sang phải để mở Flipboard Briefing. Vuốt lên hoặc xuống để duyệt các bài viết ở mỗi thể loại tin tức.

Để hủy kích hoạt Chỉ dẫn Flipboard, chạm và giữ một vùng trống trên man hinh chơ. Sau đó vuốt sang phải và bỏ chọn trong ô ở trên cùng của cửa sổ Chỉ dẫn Flipboard.

Thêm các mục

Chạm và giữ một ứng dụng hoặc một thư mục từ màn hình ứng dụng và kéo nó đến màn hình chờ.

Để thêm widget, chạm và giữ một vùng trống trên man hinh chơ, chạm vào Widget, chạm và giữ một widget, sau đó kéo nó đến man hinh chơ.

Di chuyển và xóa một mục

Chạm và giữ một mục trên màn hình chờ và kéo nó đến một vị trí mới. Để di chuyển mục đó đến một trang mới, kéo đến rìa màn hình.

Bạn cũng có thể di chuyển các ứng dụng được sử dụng thường xuyên đến khu vực phím tắt ở cuối màn hình chờ.

Để gỡ bỏ một mục, chạm và giữ mục đó. Sau đó, kéo nó đến Xóa ở trên cùng của màn hình.

23