Thông tin cơ bản

Các chức năng bàn phím bổ sung

Chạm và giữ để sử dụng các chức năng khác nhau. Các biểu tượng khác có thể xuất hiện thay vì biểu tượng này tùy thuộc vào chức năng cuối cùng được sử dụng.

: Nhập văn bản bằng giọng nói.

 

 

 

 

 

 

Truy cập hoặc dừng nhập văn bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở bàn phím.

 

 

 

 

 

bằng giọng nói.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Thêm một mục từ bộ nhớ tạm.

: Nhập các biểu tượng cảm xúc.

: Chuyển sang bàn phím không cố định. Bạn có thể di chuyển bàn phím đến một vị trí khác bằng cách kéo thả.

Chuyển sang bàn phím tiêu chuẩn.

: Thay đổi cài đặt bàn phím.

Sao chép và dán

1

2

Chạm và giữ văn bản.

Kéo hoặc để chọn văn bản mong muốn hoặc chạm vào Chọn tấ́t cả để chọn tất cả văn bản.

34