Ứng dụng

Mở Máy ảnh từ màn hình khóa

Để chụp ảnh nhanh, bạn có thể mở Máy ảnh từ màn hình khóa. Trên màn hình khóa, kéo ra khỏi vòng tròn lớn.

Tính năng này có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Một số tính năng máy ảnh sẽ không khả dụng khi bạn mở Máy ảnh từ màn hình khóa trong khi bật các tính năng bảo mật.

Khởi động nhanh Máy ảnh

Nhấn nhanh phím Trang chính hai lần để mở Máy ảnh. Máy ảnh luôn mở ở chế độ tự động.

Một số tính năng máy ảnh sẽ không khả dụng khi bạn mở Máy ảnh từ màn hình khóa hoặc khi tắt màn hình trong khi bật các tính năng bảo mật.

HDR (Dải tương phản động mức cao)

Chụp ảnh với màu tươi và tái tạo các chi tiết ở vùng sáng và tối.

Để bật hoặc tắt chế độ HDR, mở màn hình xem trước và chạm vào cho đến khi bạn thấy tùy chọn mong muốn.

: Thiết bị sẽ tự động bật chế độ HDR tùy thuộc vào các điều kiện chụp.

: Chế độ HDR đã bật.

: Chế độ HDR đã tắt.

Không có hiệu ứng

Có hiệu ứng

62