Cài đặt

Bộ nhớ

Xem thông tin bộ nhớ cho thiết bị của bạn. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Bộ nhớ.

Dung lượng khả dụng thực tế của bộ nhớ trong nhỏ hơn so với dung lượng hiển thị vì hệ điều hành và các ứng dụng mặc định đã chiếm một phần bộ nhớ. Dung lượng có sẵn có thể thay đổi khi bạn cập nhật thiết bị.

Thời gian

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để hiển thị thời gian trên thiết bị.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Thời gian.

Nếu hết pin hoàn toàn hoặc pin bị tháo khỏi thiết bị, thời gian sẽ bị cài đặt lại.

Thời gian tự động: Tự động cập nhật thời gian khi di chuyển qua các múi giờ.

Múi giờ tự động: Cài đặt thiết bị để nhận thông tin múi giờ từ mạng khi bạn di chuyển qua các múi giờ.

Cài đặt ngày: Cài đặt thủ công ngày hiện tại.

Cài đặt thời gian: Cài đặt thủ công thời gian hiện tại.

Chọn múi giờ: Cài đặt múi giờ địa phương.

Dùng định dạng 24 giờ: Hiển thị thời gian theo định dạng 24 giờ.

123