Thông tin cơ bản

: Thu nhỏ cửa sổ.

: Mở rộng tối đa cửa sổ.

: Đóng ứng dụng.

Điều chỉnh kích thước cửa sổ

Kéo vòng tròn ở giữa các cửa sổ ứng dụng lên hoặc xuống để điều chỉnh kích thước của các cửa sổ.

Dạng xem pop-up

1

2

Trên màn hình Ứng dụng, mở một ứng dụng để sử dụng trong chế độ xem pop-up.

Kéo chéo xuống từ hai đầu cạnh trên.

Màn hình ứng dụng sẽ xuất hiện trong chế độ xem pop-up.

Kéo và thả nội dung.

Thu nhỏ cửa sổ.

Đóng ứng dụng.

Mở rộng tối đa cửa sổ.

39