Cài đặt

Sử dụng tính năng NFC

Sử dụng tính năng NFC để gửi hình hoặc danh bạ đến các thiết bị khác và đọc thông tin sản phẩm từ tag NFC. Nếu bạn gắn một thẻ SIM hoặc USIM có tính năng thanh toán, bạn có thể sử dụng thiết bị để thực hiện thanh toán một cách thuận tiện.

1

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào NFC và thanh toán NFC, rồi chạm vào công tắc để

 

bật.

2

Đặt vùng anten NFC trên mặt sau của thiết bị của bạn gần một tag NFC.

 

Thông tin từ thẻ xuất hiện.

Đảm bảo rằng màn hình thiết bị đã được mở. Nếu không thiết bị sẽ không đọc được các tag NFC hoặc nhận được dữ liệu.

Thực hiện thanh toán với tính năng NFC

Trước khi bạn có thể sử dụng tính năng NFC để thực hiện thanh toán, bạn phải đăng ký dịch vụ thanh toán di động. Để đăng ký hoặc nhận thêm thông tin về dịch vụ, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

1

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào NFC và thanh toán NFC, rồi chạm vào công tắc để

 

bật.

2

Chạm vùng anten NFC trên mặt sau thiết bị của bạn vào đầu đọc NFC.

Để cài đặt ứng dụng thanh toán mặc định, mở màn hình cài đặt và chạm vào NFC và thanh toán Chạm và thanh toán, rồi sau đó chọn một ứng dụng.

Danh mục các dịch vụ thanh toán có thể không bao gồm tất cả các ứng dụng thanh toán hoạt động.

105