Cài đặt

Giới thiệu

Tùy chỉnh cài đặt cho các chức năng và ứng dụng. Bạn có thể thực hiện cá nhân hóa thiết bị của bạn thêm bằng cách cấu hình các tùy chọn cài đặt khác.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt.

Để tìm kiếm các cài đặt bằng cách nhập các từ khóa, chạm vào TÌM KIẾM.

Để sửa danh sách cài đặt được sử dụng gần đây, chạm vào SỬA. Sau đó chọn các mục để thêm hoặc bỏ chọn các mục để xóa.

Wi-Fi

Kết nối với mạng Wi-Fi

Bật tính năng Wi-Fi để kết nối với mạng Wi-Fi và truy cập mạng Internet hoặc các thiết bị mạng khác.

Thiết bị của bạn sử dụng tần số không hài hòa và được thiết kế để sử dụng ở tất cả

các quốc gia Châu Âu. Có thể hoạt động mạng WLAN trong nhà không hạn chế ở Châu Âu nhưng không thể hoạt động hợp pháp ngoài trời.

Tắt Wi-Fi để tiết kiệm pin khi không sử dụng.

1

2

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Wi-Fi, rồi chạm vào công tắc để bật.

Chọn một mạng từ danh sách mạng Wi-Fi.

Mạng cần nhập mật mã hiển thị với biểu tượng hình ổ khóa.

98