Cài đặt

Ngắt kết nối các thiết bị Bluetooth

1 Chạm vào Bluetooth trên màn hình Cài đặt.

Thiết bị hiển thị các thiết bị được kết nối trong danh sách.

2

3

Chạm vào bên cạnh thiết bị để ngắt kết nối.

Chạm vào Hủy ghép đôi.

Chế độ Máy bay

Chế độ này làm tắt tất cả chức năng không dây trên thiết bị của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ offline.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Chế độ Máy bay.

Điểm truy cập di đông và Chia sẻ kêt nôi internet

Sử dụng thiết bị như một điểm truy cập di động để chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với các thiết bị khác khi không có kết nối mạng. Các kết nối có thể được thực hiện thông qua Wi-Fi, USB hoặc Bluetooth.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Điểm truy cập di đông và Chia sẻ kêt nôi internet.

Bạn có thể phải trả thêm chi phí khi sử dụng tính năng này.

Điểm truy cập di động: Sử dụng điểm truy cập di động để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính hoặc các thiết bị khác.

Kêt nôi Bluetooth internet: Sử dụng kết nối Bluetooth để chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với máy tính hoặc các thiết bị khác thông qua Bluetooth.

Kết nối USB internet: Sử dụng kết nối USB internet để chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với máy tính thông qua cổng USB. Khi đã kết nối với máy tính, thiết bị được sử dụng như một modem không dây dành cho máy tính.

102