Cài đặt

Kết thúc kết nối thiết bị

1

2

Chạm vào Wi-Fitrên màn hình Cài đặt.

Chạm vào Wi-Fi Direct.

Thiết bị hiển thị các thiết bị đã được kết nối trong danh sách.

3 Chạm vào tên thiết bị để ngắt kết nối các thiết bị.

Bluetooth

Giới thiệu

Sử dụng Bluetooth để trao đổi dữ liệu hoặc các file media với thiết bị hỗ trợ Bluetooth khác.

Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất, bị chặn hay sử dụng sai mục đích dữ

liệu được gửi hoặc nhận qua Bluetooth.

Cần luôn chắc chắn rằng bạn chia sẻ và nhận dữ liệu bằng các thiết bị tin cậy và an toàn. Nếu có chướng ngại vật giữa các thiết bị, khoảng cách hoạt động có thể bị giảm.

Một số thiết bị, đặc biệt là các thiết bị chưa được kiểm tra hoặc chứng nhận bởi Bluetooth SIG, có thể không tương thích với thiết bị này.

Không sử dụng các tính năng Bluetooth cho các mục đích bất hợp pháp (Ví dụ: Sao chép các file hoặc khai thác bất hợp pháp thông tin danh bạ cho các mục đích thương mại).

Samsung không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng bất hợp pháp tính năng Bluetooth.

100