Phụ lục

Để thay đổi cài đặt con trỏ, mở màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Thao tác và tương tác Menu hỗ trợ. Sau đó, tùy chỉnh cài đặt trong Cài đặt ban rê và con trỏ.

Sử dụng các menu hỗ trợ tăng cường

Cài đặt thiết bị để hiển thị các menu hỗ trợ tăng cường cho các ứng dụng đã chọn.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Thao tác và tương tác Menu hỗ trợ Trợ giúp nâng cao, chạm vào công tắc để bật và sau đó chọn các ứng dụng.

Bật màn hình sử dụng tính năng thao tác không chạm

Sử dụng tính năng điều khiển không chạm để bật màn hình bằng cách di chuyển bàn tay của bạn phía trên con trỏ ở trên cùng của thiết bị. Bạn có thể bật màn hình mà không cần nhấn vào phím. Khi bạn sử dụng tính năng này, đặt thiết bị trên bề mặt phẳng với mặt màn hình quay lên trên hoặc giữ chắc chắn thiết bị để tránh làm thiết bị di chuyển.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Thao tác và tương tác Đánh thức bằng thao tac rồi chạm vào công tắc để bật.

Cài đặt các tùy chọn độ trễ của việc chạm và giữ

Cài đặt thời gian nhận diện cho thao tác chạm và giữ màn hình.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Thao tác và tương tác Độ trễ của việc chạm và giữ, sau đó chọn một tùy chọn.

Kiểm soát tương tác

Bật chế độ kiểm soát tương tác để hạn chế tương tác của thiết bị vào các thao tác nhập trong khi sử dụng các ứng dụng.

1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Thao tác và tương tác Kiểm soát tương tác.

2

3

Chạm vào công tắc để bật.

Nhấn và giữ phím Trang chính và phím âm lượng xuống đồng thời khi đang sử dụng một ứng dụng.

137