Cài đặt

Sách hướng dẫn sử dụng

Xem thông tin trợ giúp để tìm hiểu cách sử dụng thiết bị và ứng dụng hoặc cấu hình các cài đặt quan trọng.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Sách hướng dẫn sử dụng.

Thông tin thiết bị

Truy cập thông tin thiết bị, sửa tên thiết bị hoặc cập nhật phần mềm thiết bị. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Thông tin thiết bị.

124