Ứng dụng

Tin nhắn

Giới thiệu

Gửi và xem tin nhắn ở dạng hội thoại.

Gửi Tin nhắn

1

2

3

Bạn có thể phải trả thêm chi phí để gửi tin nhắn khi bạn chuyển vùng.

Chạm vào Tin nhắn trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào .

Thêm người nhận và nhập tin nhắn.

Các mẫu máy một SIM:

Nhập người nhận.

Đính kèm các file. Nhập tin nhắn.

Truy cập các tùy chọn khác.

Chọn các danh bạ từ danh sách danh bạ.

Gửi tin nhắn.

Nhập các biểu tượng cảm xúc.

56