Ứng dụng

Sử dụng S Health

Bạn có thể xem thông tin chính từ các menu S Health và trình theo dõi để theo dõi sức khỏe và việc luyện tập của bạn.

Chạm vào S Health trên màn hình Ứng dụng.

Mục tiêu và chương trình

MỤC TIÊU: Đặt mục tiêu luyện tập hàng ngày và xem tiến độ của bạn.

CHƯƠNG TRÌNH: Sử dụng các chương trình luyện tập có thể tùy chỉnh.

THEO DÕI: Theo dõi các hoạt động, thực phẩm bạn ăn và các số đo cơ thể.

Để thêm trình theo dõi, mục tiêu hoặc chương trình vào màn hình S Health, hãy chạm vào NHIỀU HƠN Quản lý mục rồi sau đó chọn các mục dưới thẻ THEO DÕI, MỤC TIÊU hoặc

CHƯƠNG TRÌNH.

Để truy cập thêm thông tin về các chức năng S Health, chạm vào NHIỀU HƠN Cài đặt Trợ giúp.

83