Ứng dụng

2 Nói một khẩu lệnh.

Nếu thiết bị nhận diện câu lệnh, thiết bị sẽ thực hiện hành động tương ứng. Để nhắc lại khẩu lệnh hoặc nói một lệnh khác, chạm vào .

Ứng dụng này sẽ tự động tắt nếu thiết bị không được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

Lời khuyên để nhận dạng giọng nói tốt hơn

Nói rõ ràng.

Nói ở nơi yên tĩnh.

Không dùng từ xúc phạm hoặc từ lóng.

Tránh nói giọng địa phương.

Thiết bị có thể không nhận dạng được lệnh của bạn hoặc có thể thực hiện các lệnh không mong muốn phụ thuộc vào môi trường xung quanh của bạn hoặc cách bạn nói.

Cài đặt ngôn ngữ

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào S Voice Language, rồi chọn ngôn ngữ.

Ngôn ngữ được chọn sẽ chỉ được sử dụng cho S Voice chứ không phải ngôn ngữ hiển thị trên thiết bị.

86