Ứng dụng

Các mẫu máy hai SIM:

Nhập người nhận.

Đính kèm các file.

Nhập các biểu tượng cảm xúc.

Truy cập các tùy chọn khác.

Chọn các danh bạ từ danh sách danh bạ.

Gửi tin nhắn.

Nhập tin nhắn.

4 Các mẫu máy một SIM: Chạm vào GỬI để gửi tin nhắn.

Các mẫu máy hai SIM: Chạm vào hoặc để gửi tin nhắn.

Xem tin nhắn

Tin nhắn của bạn được phân nhóm thành các chuỗi tin nhắn theo danh bạ.

Bạn có thể phải trả thêm chi phí để nhận tin nhắn khi bạn chuyển vùng.

1

2

3

Chạm vào Tin nhắn trên màn hình Ứng dụng. Trong danh sách tin nhắn, chọn một danh bạ. Xem cuộc hội thoại của bạn.

57