Thông tin cơ bản

Quản lý thiết bị và dữ liệu

Truyền dữ liệu từ thiết bị cũ

Bạn có thể chuyển dữ liệu trên thiết bị cũ sang thiết bị mới thông qua Samsung Smart Switch. Hiện có các phiên bản sau đây của Samsung Smart Switch.

Phiên bản di động: Truyền dữ liệu giữa các thiết bị di động. Bạn có thể tải về ứng dụng từ Galaxy Apps hoặc CH Play.

Phiên bản máy tính: Truyền dữ liệu giữa thiết bị và máy tính. Bạn có thể tải về ứng dụng từ www.samsung.com/smartswitch.

Samsung Smart Switch không được hỗ trợ ở một số thiết bị hoặc máy tính.

Có áp dụng giới hạn. Để biết thông tin chi tiết, truy cập trang www.samsung.com/smartswitch. Samsung rất coi trọng bản quyền. Chỉ truyền các nội dung mà bạn có quyền sở hữu hoặc có quyền truyền.

Truyền dữ liệu từ thiết bị di động

Truyền dữ liệu từ thiết bị cũ sang thiết bị mới của bạn.

Khi bạn bật thiết bị mới lần đầu, chạm vào Tai vê va mơ trong cửa sổ pop-up cài đặt Smart Switch để cài đặt ứng dụng. Hoặc, tải về và cài đặt Smart Switch từ Galaxy Apps hoặc CH Play.

Khởi chạy Smart Switch và làm theo hướng dẫn trên màn hình để truyền tải dữ liệu từ thiết bị trước.

Truyền dữ liệu từ máy tính

Sao lưu dữ liệu từ thiết bị cũ sang máy tính và nhập dữ liệu vào thiết bị mới.

1

2

Trên máy tính, hãy truy cập www.samsung.com/smartswitch để tải về Smart Switch.

Trên máy tính, khởi chạy Smart Switch.

Nếu thiết bị cũ của bạn không phải là thiết bị Samsung, hãy sao lưu dữ liệu sang máy tính bằng cách sử dụng chương trình được nhà sản xuất thiết bị cung cấp. Sau đó, bỏ qua bước năm.

41